Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1.Ievaddaļa: Freemeteo ir laika ziņu tīmekļa vietne. Tā nodrošina savus lietotājus ar laika prognozi un ar to saistītajiem pakalpojumiem kā, piemēram personīgo laika prognozi un e-pasta brīdinājumiem. Piekļuve tīmekļa vietnei Freemeteo pašlaik ir bez maksas visiem lietotājiem. Taču uzņēmums Freemeteo patur tiesības nākotnē iekasēt samaksu par piekļuvi tīmekļa vietnes saturam un tajā sniegtajiem pakalpojumiem. Šādā gadījumā uzņēmums Freemeteo iepriekš paziņo visiem reģistrētajiem lietotājiem par to, un piedāvā tiem iespēju pieteikties Freemeteo abonēšanai. Ar šo uzņēmums Freemeteo nepārprotami apliecina, ka tas patur tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas, labojumus vai pārtraukt piekļuvi jebkurai satura daļai vai pakalpojumam šajā vietnē, tai skaitā, bet ne tikai, piekļuvi saturam un aprīkojumam, kas nepieciešams tīmekļa vietnes piekļuvei vai tās izmantošanai.

2.Autortiesības: Jebkurš materiāls, preču zīmes vai cita veida informācija, ko satur šīs tīmekļa vietnes lapas, ir aizsargāti saskaņā ar autortiesību likumu, tai skaitā, bet ne tikai teksti, programmatūra, fotoattēli un grafika. Jebkura materiāla, kas tajā publicēts, jebkuru intelektuālo īpašuma tiesību, kā arī citu īpašuma tiesību, kas tajā ietvertas, vienīgais īpašnieks ir uzņēmums Freemeteo. Visas tiesības ir aizsargātas. Līdz ar to pilnīga vai daļēja Freemeteo tīmekļa vietnes materiāla pārdošana, kopēšana, grozīšana, reproducēšana, pārpublicēšana, ielādēšana, pārsūtīšana vai izplatīšana jebkādā formā bez uzņēmuma Freemeteo iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, izņemot to, ka lietotājiem ir atļauts veidot šīs vietnes satura daļas dublējumkopijas tikai privātai lietošanai, neizdzēšot atsauci uz šo vietni.

3.Saistību atruna:

A. Lietotāji piekrīt, ka izmanto tīmekļa vietni Freemeteo pēc savas iniciatīvas, un līdz ar to uzņemas visus riskus, kas saistīti ar šādu izmantošanu. Uzņēmums Freemeteo, kā arī tā filiāļu un pakalpojumu sniedzēji, negarantē, ka šīs tīmekļa vietnes darbība būs nepārtraukta, bez kļūdām un defekti tiks izlaboti. Turklāt uzņēmums Freemeteo nesniedz nekāda veida garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnes lietošanas rezultātiem un informāciju, kas šeit ietverta, jo īpaši saistībā ar tās pareizību, precizitāti vai ticamību, kā arī uz jebkuriem pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar šīs vietnes saturu.

B. Informācija un pakalpojumi tīmekļa vietnē Freemeteo tiek piedāvāti "tādi, kādi ir" un bez jebkāda veida garantijām, tiešām vai netiešām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar jebkādām garantijām attiecībā uz īpašuma tiesībām, informāciju, pakalpojumiem vai produktiem, ko nodrošina tīmekļa vietne Freemeteo, un jebkādām netiešām garantijām attiecībā uz pieprasījumu, piemērotību konkrētam nolūkam, vai intelektuālā īpašuma tiesību nepārkāpšanu.

C.Tīmekļa vietnē Freemeteo ietverto informāciju nedrīkst interpretēt tās lietotājiem kā padomu vai ieteikumu veikt vai neveikt konkrēto darbību. Uzņēmums Freemeteo nav atbildīgs par to, kā lietotājs interpretē informāciju, kas ietverta šajā tīmekļa vietnē, kā arī darbības, ko tie veic, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta šajā tīmekļa vietnē.

D. Uzņēmumu Freemeteo nevar saukt pie atbildības par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko radījuši pakalpojuma pārtraukumi, kļūdas, neprecizitātes, labojumi vai svītrojumi. Turklāt uzņēmumu Freemeteo nevar saukt pie atbildības par jebkuru neveiksmīgu izpildi vai neizpildi, darbības vai datu pārraides kavēšanos, sakaru līniju bojājumiem un datorvīrusiem, kas elektroniski nosūtīti caur pakalpojumu sakarā ar lietotāja tīmekļa vietnes Freemeteo apmeklējumu vai jebkuras citas vietnes apmeklējumu, uz kurām mūsu vietnē ir hipersaites; ierakstu zādzību vai iznīcināšanu vai nesankcionētu piekļuvi, grozīšanu vai izmantošanu neatkarīgi no tā, vai tas noticis pamatojoties uz līguma pārkāpšanu, nelikumīgām darbībām, nolaidības vai kāda cita iemesla dēļ. Šie atbildības ierobežojumi attiecas uz un ietver visus zaudējumus, kas radušies lejupielādējot jebkuru materiālu, kas publicēts tīmekļa vietnē Freemeteo vai jebkuras citas vietnes apmeklējumu, uz kurām mūsu vietnē ir hipersaites.

E. Šī atbildības atruna attiecas uz jebkuru informāciju vai lietotājam sniegtajiem pakalpojumiem šajā vietnē, vai nu izmantojot vienkāršu piekļuvi jebkurai tīmekļa vietnes Freemeteo lapai vai arī pēc individuāla pieprasījuma (tai skaitā , bet ne tikai personīgās prognozes un e-pasta brīdinājumi).

4.E-pasta brīdinājumi: Pierakstoties Freemeteo e-pasta brīdinājumu pakalpojumu saņemšanai, lietotāji piekrīt, ka pakalpojumu sniegšana sāksies septiņu (7) dienu laikā. Informācija, produkti un pakalpojumi tīmekļa vietnē Freemeteo tiek piedāvāti "tādi, kādi ir" un atkarībā no to pieejamības, un tos var nodrošināt retākos saņemšanas intervālos vai periodiski apturēt. Uzņēmums Freemeteo patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma apturēt vai pārtraukt lietotāja e-pastu brīdinājumu abonementu. Visas tīmekļa vietnes saturā esošās intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, kas iekļautas e-pasta brīdinājumos, pieder uzņēmumam Freemeteo. Ar šo visas tiesības ir aizsargātas.

5.Aprīkojums: Tikai un vienīgi lietotājs ir atbildīgs par visa nepieciešamā aprīkojuma iegūšanu un uzturēšanu, kas nepieciešams šīs tīmekļa vietnes piekļuvei un izmantošanai (piemēram, telefonlīnijas, datortehnika utt.) Tomēr uzņēmums Freemeteo patur tiesības mainīt aprīkojumu šīs tīmekļa vietnes piekļuvei un izmantošanai jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas izmaksas par trešo personu pakalpojumiem (piemēram, samaksa Interneta pakalpojumu sniedzējiem u.c.), kas saistīti ar piekļuvi šai tīmekļa vietnei un izmantošanu, sedz lietotāji.

6.Saites uz citām vietnēm: Freemeteo tīmekļa vietne satur saites uz citām tīmekļa vietnēm. Uzņēmums Freemeteo neveic un tam nav atļauts veikt nekādu kontroli pār materiālu pieejamību, saturu, personas datu aizsardzības politiku, iespējamiem autortiesību likuma pārkāpumiem un informācijas kvalitāti un kvantitāti un pakalpojumiem, ko sniedz citas saites. Ja lietotājam radušās jebkāda veida problēmas saistībā ar šādu saišu piekļuvi vai lietošanu, tiem jāvēršas pie citu tīmekļa vietņu pārstāvjiem. Uzņēmums Freemeteo neapstiprina šīs tīmekļa vietnes un neuzņemas nekādu atbildību par to saturu.

7.Reklāmas: Tīmekļa vietne Freemeteo publicē reklāmas materiālus un bieži vien satur saites uz reklāmdevēju tīmekļa vietnēm. Uzņēmums Freemeteo neveic un tam nav atļauts veikt nekādu kontroli pār šādu reklāmu, reklāmkarogu vai uznirstošo reklāmu saturu, personas datu aizsardzības politiku vai iespējamiem autortiesību likuma pārkāpumiem. Ja lietotājam radušās jebkāda veida problēmas saistībā ar šādu saišu piekļuvi vai lietošanu, tiem jāvēršas tieši pie reklāmdevējiem. Uzņēmums Freemeteo neapstiprina un neuzņemas nekādu atbildību par reklāmu saturu, kas publicētas tā tīmekļa vietnē, vai par reklāmu saturu, kas publicēts reklāmdevēju tīmekļa vietnēs. Turklāt uzņēmums Freemeteo nav atbildīgs par lietotāju komunikāciju ar jebkuru trešo personu - pakalpojumu sniedzēju, kas izvieto reklāmu tīmekļa vietnē Freemeteo vai saites uz šo tīmekļa vietni, kā arī komerciāliem darījumiem, kas izriet no šādas komunikācijas.

8.Trešo personu saturs: Uzņēmums Freemeteo var ievietot savā tīmekļa vietnē informāciju, datus, tekstu, grafiku, ko sniedz tās lietotāji. Lietotājs, kurš publicējis savu materiālu vai nosūtījis to privāti, uzņemas pilnu atbildību par to. Uzņēmums Freemeteo nav atbildīgs par jebkādām kļūdām un/vai izlaidumiem, ko šis materiāls var saturēt, kā arī par jebkādu kaitējumu, kas var rasties, izmantojot šos materiālus. Uzņēmums Freemeteo neuzņemas atbildību par un lietotāji piekrīt nepublicēt nekādu piedauzīga rakstura, vulgāru, nepieklājīgu vai aizskarošu materiālu, nedz arī materiālus, kas ceļ neslavu, aizskar cieņu, pārkāpj privātuma vai publiskuma tiesības, autortiesību likumu, un citus nelikumīga rakstura materiālus. Turklāt uzņēmums Freemeteo nav atbildīgs par jebkuru lietotāja publicēto vai nosūtīto materiālu, kas veicina noziedzīgu nodarījumu, civiltiesiskās atbildības iestāšanos vai jebkuru citu tiesību aktu pārkāpumus. Šīs tīmekļa vietnes lietotāji saprot un atzīst Interneta starptautisko nozīmi un tādēļ piekrīt ievērot vietējās valsts ētikas un deontoloģijas kodeksu.

9.Monitorings:Uzņēmumam Freemeteo ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikties publicēt vai noņemt informāciju vai materiālus, kas iesniegti vai publicēti tā tīmekļa vietnē. Uzņēmumam Freemeteo ir tiesības dzēst jebkuru lietotāja materiālu, kas pēc Freemeteo ieskatiem pārkāpj šā dokumenta noteikumus vai kā citādi ir nevēlams.

10.Atlīdzināšana: Lietotāji piekrīt aizsargāt, atlīdzināt un noņemt atbildību no uzņēmuma Freemeteo un tā īpašnieka, darbiniekiem, filiālēm vai pārstāvjiem saistībā ar jebkādām pretenzijām, rīcību, prasībām, kaitējumu, izmaksām, atbildību, zaudējumiem un izdevumiem (tai skaitā advokāta honorāru), kas radušies, izmantojot šo tīmekļa vietni.

11.Datu aizsardzība: Ir daži gadījumi, kad lietotājam pakalpojumu sniegšanas sakarā var pieprasīt sniegt personiskos datus. Šos datus izmanto tikai uzņēmums Freemeteo, un šo informāciju nenodod trešajām personām. Sīkāka informācija par šo datu izmantošanu un apstrādi izklāstīta mūsu Privātuma paziņojumā.

12.Izmaiņas noteikumos un nosacījumos: Uzņēmumam Freemeteo ir tiesības jebkurā laikā pilnībā vai daļēji mainīt vai grozīt noteikumus un nosacījumus par tīmekļa vietnes izmantošanu ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja lietotājs izmanto tīmekļa vietni šādu izmaiņu vai grozījumu laikā vai pēc to spēkā stāšanās, tas apstiprina savu piekrišanu šiem noteikumiem un nosacījumiem.

13.Citi noteikumi: Lietošanas noteikumi veido juridiski saistošu vienošanos starp pusēm par tīmekļa vietnes Freemeteo izmantošanu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskas vai mutiskas vienošanās, kas saistītas ar šo noteikumu priekšmetu. Pušu atteikšanās no jebkuras saistību neizpildes vai šo noteikumu pārkāpuma nav uzskatāma par atteikšanos no turpmākiem neizpildes gadījumiem. Noteikumu nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, nevis noteikumu interpretācijai.

14.Noteikumu spēkā esamības nošķirtība:Ja kāds šī Līguma noteikums kļūst prettiesisks, spēkā neesošs vai nepiemērojams kādā jurisdikcijā, šāds gadījums neietekmēs jebkāda cita noteikuma tiesiskumu vai piemērojamību šajā vai citās jurisdikcijās.

15.Valoda: Līgums sastādīts angļu valodā. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

16.Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija: Šie lietošanas noteikumi ir pakļauti Grieķijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu normām, visus tiesiskos strīdus, kas izriet no tā vai saistībā ar to, regulē Grieķijas Republikas tiesību akti un tie tiek iesniegti tiesai Atēnās.